หน้าเว็บ

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๑๐ - ๑๑ - ๑๒
จัดพิธี ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
********************
๑. พระครูปลัดวิมลปริยัติวัฒน์ (สุพล ป.ธ.๔) วัดมาบนาดี/สนามชัยเขต/ฉะเชิงเทรา เป็น พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ จอ.ชอ.
๒. พระปลัด อุดร ธ. วัดศรีวิชัย/ศรีสงคราม/นครพนม พระครูอุดรธรรมภาณ จอ.ชท.
๓. พระครูปลัดธีรวัฒน์ (ประภาส) วัดวิมุตติธรรม/สีคิ้ว/นครราชสีมา พระครูวิมุตติธีรญาณ ทผจล.ชพ.วิ.
๔. พระครูปลัดกิตติวัฒน์ (องอาจ) วัดวีระโชติธรรมาราม/เมืองฉะเชิงเทรา พระครูภาวนาวีรคุณ
๕. พระมหาอนันต์ ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดบึง/เมืองนครราชสีมา พระครูศรีวชิรปัญญาภรณ์ ผจล.ชพ.
๖. พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (ประสาน) พธ.บ. ศศม. วัดโสธรวราราม/เมืองฉะเชิงเทรา พระครูพิธานกิจจานุกูล
๗. พระปลัด สมควร ศน.บ. ธ. วัดสุปัฏนาราม/เมืองอุบลราชธานี พระครูอุบลคณานุสิฐ ผจล.ชอ.
๘. พระมหาวีรวงศ์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. กศ.ม. วัดสะแก/เมืองนครราชสีมา พระครูปริยัติธรรมพิมล
๙. พระครูปลัด ธนะวัฒน์ ป.ธ.๔ พธ.บ. ศศม. วัดศาลาลอย/เมืองสุรินทร์ พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์
๑๐. พระมหาอนุชิต ป.ธ. ๕ ศน.บ. วัดเหล่าแดง/ดอนมดแดง/อุบลราชธานี พระครูสิริปทุมาลัย ทผจล.ชอ.
๑๑. พระปลัด วันชัย วัดป่าหินลาด/ด่านขุนทด/นครราชสีมา พระครูพิมลพนารม
๑๒. พระอธิการสมศักดิ์ กศ.ด. ธ. วัดป่าพิมาย/พิมาย/นครราชสีมา พระครูวาทีธรรมสุนทร
๑๓. พระมหาชูชีพ ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดหนองสังข์/เมืองชัยภูมิ พระครูศรีปัญโญภาส
๑๔. พระมหาสำราญ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดบ้านสองชั้น/กระสัง/บุรีรัมย์ พระครูสิริวิสุทธิธรรม
๑๕. พระมหาสุรัตน์ ป.ธ. ๖ พธ.บ. M.A. วัดคุ้มเหนือ/เมืองสุรินทร์ พระครูศรีปริยัติสาทร
๑๖. พระครูปลัดดิลกวัฒน์ (ปราณี) วัดหนองกระจับ/เมืองปราจีนบุรี พระครูจันทศีลวิสุทธิ์
๑๗. พระพยับ วัดมหาพุทธาราม/เมืองศรีสะเกษ พระครูพุทธิพงศานุวัตร ผจล.ชท.
๑๘. พระครูสมุห์ สบาย วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม/เมืองศรีสะเกษ พระครูโพธิสิริสารธรรม
๑๙. พระครูปลัด จำรัส พธ.บ. วัดพระธาตุพนม/ธาตุพนม/นครพนม พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์
๒๐. พระครูสมุห์ นาคน้อย วัดพระนารายณ์มหาราช/เมืองนครราชสีมา พระครูวิสุทธิ์สารคุณ
๒๑. พระปลัด ณรงค์ วัดทรงศิลา/เมืองชัยภูมิ พระครูชัยภูมิกิตติคุณ
๒๒. พระครูปลัด ณรงค์ชัย วัดสระแก้ว/เมืองสระแก้ว พระครูวิจิตรกิจจานุการ
๒๓. พระครูสมุห์ สิริพงศ์ ป.ธ. ๕ วัดป่าเมตตาธรรม/ภูเขียว/ชัยภูมิ พระครูสิริเมตตาธรรม รจอ.ชอ.
๒๔. พระมหากายสิทธิ์ ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดบ้านหนองบัวระเหว/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ พระครูปริยัตญาณโสภณ
๒๕. พระมหาลิขิต ป.ธ. ๖ วัดบ้านกอก/เขื่องใน/อุบลราชธานี พระครูศรีพัฒนพิบูล จต.ชอ.
๒๖. เจ้าอธิการอุดม พธ.บ. ธ. วัดพรสวรรค์/เลิกนกทา/ยโสธร พระครูอุดมคุณาธาร
๒๗. พระมหาศุภกร ป.ธ. ๖ วัดหนองขามนาดี/แก้วสนามนาง/นครราชสีมา พระครูศรีธรรมประยุต
๒๘. เจ้าอธิการสิทธิศักดิ์ พธ.บ. วัดละเวี้ย/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ พระครูภัทรสมาจารคุณ
๒๙. เจ้าอธิการมนตรี วัดป่าหนาม/แคนดง/บุรีรัมย์ พระครูสุขุมปัญญารังษี
๓๐. พระมหาคำเพียร ป.ธ. ๓ ศน.ม. วัดสุทธิวงศา/สนม/สุรินทร์ พระครูปริยัติสุทธิวงศ์
๓๑. พระมหาฤทัย ป.ธ. ๓ พธ.บ. พธ.ม. วัดต้นตาล/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา พระครูสุตชยาภิวัฒน์
๓๒. พระครูสมุห์ เหลื่อม วัดบ้านกลาง/เดชอุดม/อุบลราชธานี พระครูอุดมมัชฌิมนิคม จต.ชท.
๓๓. พระครูใบฎีกา ไพลบ พธ.บ. วัดม่วงสามสิบ/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี พระครูอุบลธรรมวิโรจน์
๓๔. พระปลัด ประจักษ์ วัดบ้านโซง/น้ำยืน/อุบลราชธานี พระครูวิรัชศาสนการ
๓๕. เจ้าอธิการณรงค์ วัดดงน้อยนาสนาม/เขมราฐ/อุบลราชธานี พระครูสุธรรมปทุมาลัย
- ๒ -
๓๖. เจ้าอธิการพงษ์วัฒณ์ พธ.บ. วัดสามแยกโพธาราม/โพธิ์ไทร/อุบลราชธานี เป็น พระครูโพธิสิริญาณวงศ์ จต.ชท.
๓๗. พระปลัด พิลา วัดเมืองหลวง/ห้วยทับทัน/ศรีสะเกษ พระครูพิศาลนคราภิรม
๓๘. เจ้าอธิการฟอง วัดบ้านเทิน/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ พระครูพิพิธธรรมาวุธ
๓๙. เจ้าอธิการทิม วัดบ้านสมบูรณ์/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ พระครูวชิรวิหารการ
๔๐. เจ้าอธิการชูชาติ วัดหนองสังข์/วังหิน/ศรีสะเกษ พระครูวาปีขันติคุณ
๔๑. พระสมุห์ มนตรี พธ.บ. วัดกระแซง/พยุห์/ศรีสะเกษ พระครูพิธานธรรมวัฒน์
๔๒. เจ้าอธิการสมศักดิ์ วัดลุมพุก/น้ำเกลี้ยง/ศรีสะเกษ พระครูสุเมธอุดมคุณ
๔๓. พระใบฎีกา สุวรรณ์ วัดบ้านด่าน/ราษีไศล/ศรีสะเกษ พระครูวิจิตรกาญจนเขต
๔๔. เจ้าอธิการขาว วัดจอมแจ้ง/ศรีสงคราม/นครพนม พระครูปัญญาธีรธาดา
๔๕. เจ้าอธิการไพรวัลย์ วัดท่าดอกแก้วเหนือ/ท่าอุเทน/นครพนม พระครูปทีปจันทโรภาส
๔๖. พระสมุห์ ทักศิลป วัดยอดโพธิ์ทอง/เรณูนคร/นครพนม พระครูวชิรสารคุณ
๔๗. พระอธิการบุญธาร ธ. วัดคัมภีร์โรอนุสรณ์/คำชะอี/มุกดาหาร พระครูปัญญาคุณาธาร
๔๘. เจ้าอธิการทองเริ่ม วัดอุดรมงคล/ปทุมราชวงศา/อำนาจเจริญ พระครูประภัศร์อดุลกิจ
๔๙. เจ้าอธิการชุ่ม วัดอัมพวันถาวร/คง/นครราชสีมา พระครูอัมพวันถาวรคุณ
๕๐. เจ้าอธิการจำปี วัดโนนประดู่/สีดา/นครราชสีมา พระครูเกษมวโรดม
๕๑. เจ้าอธิการจอย พธ.บ. วัดโนนตาล/สูงเนิน/นครราชสีมา พระครูกันตธรรโมภาส
๕๒. เจ้าอธิการสมพงษ์ พธ.บ. วัดโนนสมบูรณ์/เสิงสาง/นครราชสีมา พระครูไพบูลจิตตารักษ์
๕๓. พระครูปลัด อภัย วัดเขาภูหลวง/วังน้ำเขียว/นครราชสีมา พระครูสุภาจารคุต
๕๔. พระปลัด วีระ พธ.บ. วัดด่านใน/ด่านขุนทด/นครราชสีมา พระครูอาทรวิริยคุณ
๕๕. พระครูวินัยธร วีระ พธ.บ. วัดบ้านดอนน้อย/ด่านขุนทด/นครราชสีมา พระครูพีรเดชธำรง
๕๖. พระสมุห์ พรเลิศ พธ.บ. วัดบันไดม้า/ปากช่อง/นครราชสีมา พระครูอัครศีลวิสุทธิ์
๕๗. เจ้าอธิการโกวิทย์ วัดสว่างโนนสูง/คอนสาร/ชัยภูมิ พระครูธรรโมภาสวิหารการ
๕๘. พระปลัด สมเพียร พธ.บ. ธ. วัดเพชรวิศยาราม/บำเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ พระครูสุนทรชัยวัฒน์
๕๙. เจ้าอธิการสุจิตรา วัดปิจฉิมานุการาม/ภูเขียว/ชัยภูมิ พระครูวิจักษ์ธรรมาภิรัต
๖๐. เจ้าอธิการทองมา พธ.บ. วัดแจ่มประชาสรรค์/เทพสถิต/ชัยภูมิ พระครูสุนทรสุวรรณาคม
๖๑. เจ้าอธิการชาญณรงค์ วัดอุดมคงคาวนาราม/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ พระครูอุดมจิตรธรรม
๖๒. เจ้าอธิการศักดิ์ดา วัดโนนเก่าใหญ่/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ พระครูถาวรชัยโสภณ
๖๓. เจ้าอธิการบุญมา พธ.บ. วัดหนองไผ่น้อย/เมืองบุรีรัมย์ พระครูเวฬุบุญญาคม
๖๔. เจ้าอธิการศรี วัดศรัทธาชุมพล/นางรอง/บุรีรัมย์ พระครูโสภณสีลานุยุต
๖๕. พระปลัด สนม พธ.บ. วัดชุมพร/ละหานทราย/บุรีรัมย์ พระครูอุดมธรรมวงศ์
๖๖. เจ้าอธิการปวน พธ.บ. วัดโพธิ์ไทร/เมืองบุรีรัมย์ พระครูโพธิปาลวัตร
๖๗. เจ้าอธิการสวัสดิ์ พธ.บ. วัดเวฬุนคราราม/หนองกี่/บุรีรัมย์ พระครูประพัฒน์กิจจาทร
๖๘. พระปลัด สมหมาย ธ. วัดกระดึงทอง/บ้านด่าน/บุรีรัมย์ พระครูสิทธิคุณากร
๖๙. เจ้าอธิการจันดา วัดศรีสวัสดิ์/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ พระครูวิบูลชินวงศ์
๗๐. เจ้าอธิการอัมรินทร์ วัดป่าหนองขาย่าง/คูเมือง/บุรีรัมย์ พระครูอมรธรรมาภิรม
๗๑. เจ้าอธิการไสว วัดชายอรัญ/บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์ พระครูอรัญธรรมรังษี
๗๒. เจ้าอธิการตึด วัดหัวถนน/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ พระครูสุนทรธรรมวิสิฐ
๗๓. เจ้าอธิการบุญจันทร์ พธ.บ. พธ.ม. วัดเย้ยปราสาท/หนองกี่/บุรีรัมย์ พระครูวิกรมธรรมาธร
๗๔. เจ้าอธิการเรียน วัดศรีสุทธาราม/สตึก/บุรีรัมย์ พระครูวิสุทธาภิราม
- ๓ -
๗๕. เจ้าอธิการออก พธ.บ. วัดสนสัทธาราม/สังขะ/สุรินทร์ เป็น พระครูประภัศร์อาภาธร จต.ชท.
๗๖. พระอธิการวัฒนชัย พธ.บ. วัดบรมธาตุ/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ พระครูวุฒิปัญญาคม
๗๗. เจ้าอธิการภาณุพัชร ธ. วัดป่าสวายทอง/ปราสาท/สุรินทร์ พระครูวิวัฒน์วรวงศ์
๗๘. เจ้าอธิการเทียนคำ วัดสุวรรณโภคาราม/ปราสาท/สุรินทร์ พระครูสุวรรณสมานกิจ
๗๙. เจ้าอธิการเปลื้อง วัดเทพอรุโณทัย/บัวเชด/สุรินทร์ พระครูอรุณวโรทัย
๘๐. เจ้าอธิการเชี่ยวชาญ วัดโพธาราม/นาดี/ปราจีนบุรี พระครูวิชัยโพธาภิรมย์
๘๑. พระสมุห์ องอาจ วัดขุมข้าว/ปากพลี/นครนายก พระครูอุดมเขตคณากร
๘๒. เจ้าอธิการวิทยา วัดเขาถ้ำแรต/ท่าตะเกียบ/ฉะเชิงเทรา พระครูบรรพตคณานุกูล
๘๓. พระครูใบฎีกา สุวิช วัดนาเจริญ/วังน้ำเย็น/สระแก้ว พระครูสุเขตเขมคุณ
๘๔. พระครูใบฎีกา วีระพงษ์ ธ. วัดบ้านปากช่อง/คอนสาร/ชัยภูมิ พระครูนิพัทธชัยสถิต
๘๕. พระครูสังฆรักษ์ ศิริไพร วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์/แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา พระครูภาวนาปัญญารังษี จร.ชอ.วิ.
๘๖. พระมหาประสาน ป.ธ. ๔ พธ.บ. M.A. วัดสระแก้ว/เรณูนคร/นครพนม พระครูปริยัติรัตนานุยุต จร.ชอ.
๘๗. พระอธิการบุญเลิศ ศน.บ. ธ. วัดท่าข้องเหล็ก/วารินชำราบ/อุบลราชธานี พระครูกมลสีลาภรณ์
๘๘. พระอธิการสมบูรณ์ พธ.บ. ศน.ม. ธ. วัดบ้านหนองฮะ/ห้วยทับทัน/ศรีสะเกษ พระครูปัญญาธุราทร
๘๙. พระมหาวีระ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดสะเดารัตนาราม/ปราสาท/สุรินทร์ พระครูปริยัติกิตติวรรณ
๙๐. พระครูธรรมธร ภรังสี วัดภูพลานสูง/นาจะหลวย/อุบลราชธานี พระครูวิเวกธรรมรังษี
๙๑. พระอธิการยงยุทธ วัดโนนกุ่ม/ครบุรี/นครราชสีมา พระครูภาวนาสารวิกรม
๙๒. พระมหาสินธุ์ ป.ธ. ๓ วัดบ้านผือ/รัตนบุรี/สุรินทร์ พระครูประพัฒน์สมาธิคุณ จร.ชท.วิ.
๙๓. พระใบฎีกา สุนทร วัดโนนจิก/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี พระครูอุบลสุวรรณาภรณ์ จร.ชท.
๙๔. พระอธิการสามัญ วัดสว่างท่ากุ่ม/โขงเจียม/อุบลราชธานี พระครูวรดิตถ์ศาสนธรรม
๙๕. พระอธิการเย็น วัดสว่างอารมณ์/บุณฑริก/อุบลราชธานี พระครูมงคลสารพิพัฒน์
๙๖. พระครูสังฆรักษ์ กรีพล วัดสว่างอารมณ์/เมืองอุบลราชธานี พระครูพิพัฒนสุนทโรบล
๙๗. พระอธิการสถิตย์ วัดดอนหวาย/ตาลสุม/อุบลราชธานี พระครูอุบลธรรมพินิจ
๙๘. พระอธิการวิทิต วัดบูรพาพิสัย/เมืองอุบลราชธานี พระครูโสภณรัตโนบล
๙๙. พระอธิการมั่น วัดป่าเทพประทานพร/วารินชำราบ/อุบลราชธานี พระครูมงคลประสิทธิเวท
๑๐๐. พระอธิการเคน วัดบ้านก่อ/กุดข้าวปุ้น/อุบลราชธานี พระครูมงคลสิทธิชัย
๑๐๑. พระอธิการพงษ์พร วัดบัวขาว/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี พระครูโอภาสปทุมกิจ
๑๐๒. พระอธิการประชา วัดศรีโพธิ์/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี พระครูโพธิสิริธรรมธาดา
๑๐๓. พระอธิการสมเพชร วัดหนองดินจี่/เหล่าเสือโก้ก/อุบลราชธานี พระครูวาปีสิทธิคุณ
๑๐๔. พระอธิการมีนา วัดโพธิ์ไทร/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี พระครูโพธิสราภิวัฒน์
๑๐๕. พระอธิการชัยสิทธิ์ วัดบ้านดอนมากมาย/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี พระครูกิตติวัชโรบล
๑๐๖. พระอธิการทองสุข วัดเวฬุวัน/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี พระครูพิศิษฏ์พัฒโนบล
๑๐๗. พระอธิการสุดใจ วัดนาดอกไม้/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี พระครูสุเขตรัตนาภิบาล
๑๐๘. พระอธิการประทีป วัดจอมศรี/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี พระครูภูริธรรมทัตต์
๑๐๙. พระอธิการสมร ธ. วัดหนองสำราญ/เดชอุดม/อุบลราชธานี พระครูบวรปทุมารักษ์
๑๑๐. พระอธิการเกรียงศักดิ์ วัดหนองคู/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี พระครูปุญญรัตนวาปี
๑๑๑. พระอธิการพงค์ วัดตาโอง/น้ำขุ่น/อุบลราชธานี พระครูขันติพัฒนโสภณ
๑๑๒. พระครูใบฎีกา ปริญญา ธ. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว/สิรินธร/อุบลราชธานี พระครูปัญญาวโรบล
๑๑๓. พระอธิการโกศล วัดท่าลาด/เขื่องใน/อุบลราชธานี พระครูอุบลธรรมวิจิตร
- ๔ -
๑๑๔. พระอธิการสมภาช วัดหนองนกเขียน/สิรินธร/อุบลราชธานี เป็น พระครูมงคลวิเศษกาญจน์ จร.ชท.
๑๑๕. พระใบฎีกา ชินกร วัดโนนศรีวิไล/เขื่องใน/อุบลราชธานี พระครูจันทสโรบล
๑๑๖. พระสมุห์ กิตติภพ ธ. วัดบ้านพะเนียด/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี พระครูวิมลปัทมนันท์
๑๑๗. พระอธิการวิสุทธิ์ วัดค้อน้อย/สำโรง/อุบลราชธานี พระครูสุทธิรัตนานุวัตร
๑๑๘. พระใบฎีกา มั่น วัดโคกเถื่อนช้าง/เดชอุดม/อุบลราชธานี พระครูประดิษฐ์พัฒนากร
๑๑๙. พระอธิการโฮม วัดบ้านแพง/สว่างวีระวงศ์/อุบลราชธานี พระครูมงคลธรรมโฆสิต
๑๒๐. พระอธิการสุวรรณ วัดบ้านไผ่/เขื่องใน/อุบลราชธานี พระครูปิยปทุมาภรณ์
๑๒๑. พระอธิการปา วัดป่านาเกษม/ทุ่งศรีอุดม/อุบลราชธานี พระครูมงคลสุธรรมากร
๑๒๒. พระอธิการเฉลิม วัดบ้านไผ่/เดชอุดม/อุบลราชธานี พระครูเวฬุธรรมาลงกรณ์
๑๒๓. พระอธิการหวา วัดศรีบุญเรือง/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี พระครูวิโรจน์ญาณวโรบล
๑๒๔. พระอธิการทองจันทร์ วัดหนองบัวบาน/กุดชุม/ยโสธร พระครูพิพัฒน์จันทสิริ
๑๒๕. พระครูสังฆรักษ์ สมบูรณ์ วัดอัมพวันเหนือ/เมืองยโสธร พระครูปุณณกิจโสภณ
๑๒๖. พระอธิการหนู วัดหนองแคน/กุดชุม/ยโสธร พระครูวาปีธรรมปทีป
๑๒๗. พระครูปลัด โกมล ธ. วัดป่านิคมพัฒนาราม/ป่าติ้ว/ยโสธร พระครูโกมลธรรมคุณ
๑๒๘. พระอธิการอิศริยาภรณ์ วัดหนองสรวง/เมืองยโสธร พระครูประสุตธรรมวาปี
๑๒๙. พระอธิการทวี วัดคำศิริ/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร พระครูอาทรธรรมสิริ
๑๓๐. พระอธิการสัมฤทธิ์ วัดหนองเป้า/เมืองยโสธร พระครูสุจิณธรรมสุนทร
๑๓๑. พระอธิการสีลา วัดนาส่อน/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร พระครูวรเขตสีลาภรณ์
๑๓๒. พระอธิการถนอม วัดศรีบุญเรือง/เลิกนกทา/ยโสธร พระครูวิโรจน์ปุญญวัฒน์
๑๓๓. พระอธิการชู วัดดอนเรือ/มหาชนะชัย/ยโสธร พระครูวิทิตสีลาภรณ์
๑๓๔. พระอธิการประมูล วัดตรีสุวรรณาราม/มหาชนะชัย/ยโสธร พระครูสีลสุวรรณประดิษฐ์
๑๓๕. พระอธิการบุญเรน วัดสำโรงสูง/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ พระครูกิตติจันทวงศ์
๑๓๖. พระอธิการเทียน วัดหนองสำราญ/โนนคูณ/ศรีสะเกษ พระครูวิโรจน์กัลยาณวัตร
๑๓๗. พระสมุห์ เดช วัดหนองครก/เมืองศรีสะเกษ พระครูวิสาลปุญญวัตร
๑๓๘. พระอธิการวินัย วัดบ้านพอก/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ พระครูวินิตปภากร
๑๓๙. พระอธิการคาน วัดเจียงวงศ์/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ พระครูพิทักษ์ญาณวงศ์
๑๔๐. พระอธิการบุญเสริม พธ.บ. วัดผือมอญ/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ พระครูโอภาสปุญญาภรณ์
๑๔๑. พระอธิการพยนต์ วัดทุ่งเลน/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ พระครูประภัศร์สุตาลงกรณ์
๑๔๒. พระปลัด สมพร วัดหนองเหล็กใหญ่/โพธิ์ศรีสุวรรณ/ศรีสะเกษ พระครูวาปีธรรมมงคล
๑๔๓. พระใบฎีกา วันดี วัดโนนคูณน้อย/เบญจลักษ์/ศรีสะเกษ พระครูบวรธรรมโสภิต
๑๔๔. พระอธิการเด่นชัย วัดศรีสะอาด/ขุขันธ์/ศรีสะเกษ พระครูวิสุทธิ์จันทธาดา
๑๔๕. พระอธิการบรรจง วัดโนนศิลป์/ราษีไศล/ศรีสะเกษ พระครูปิยภัทรธรรม
๑๔๖. พระอธิการหยัด วัดโนนดู่/ยางชุมน้อย/ศรีสะเกษ พระครูอุดมรัตนวาปี
๑๔๗. พระอธิการแสวง วัดหนองจอก/ศิลาลาด/ศรีสะเกษ พระครูสีลจันทคุณ
๑๔๘. พระอธิการสงวน วัดบ้านศาลา/ภูสิงห์/ศรีสะเกษ พระครูถาวรรัตนาภิบาล
๑๔๙. พระปลัด ปริกา วัดจันทาราม/ศรีรัตนะ/ศรีสะเกษ พระครูปภาตรัตนากร
๑๕๐. พระสมุห์ วิชัย ธ. วัดป่าพุทธนิมิต/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ พระครูวิชัยธรรมรักขิต
๑๕๑. พระอธิการทองดี วัดบอนใหญ่/อุทุมพรพิสัย/ศรีสะเกษ พระครูเกษมธรรมพินิจ
๑๕๒. พระอธิการเป วัดเกาะกระโพธิ์/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ พระครูโพธิอินทไพศาล
- ๕ -
๑๕๓. พระอธิการมาลี วัดกระต่ายด่อน/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ เป็น พระครูมงคลสุตาลังการ จร.ชท.
๑๕๔. พระอธิการเสาร์ วัดบ้านหาด/บึงบูรพ์/ศรีสะเกษ พระครูมงคลโสรัจจ์
๑๕๕. พระอธิการสมเกียรติ วัดโพธิ์ไทร/เมืองนครพนม พระครูสีลญาณวงศ์
๑๕๖. พระอธิการประยูร วัดสว่างอารมณ์/นาทม/นครพนม พระครูพิศาลปุญญาคม
๑๕๗. พระอธิการพนมศักดิ์ วัดหนองบัว/ปลาปาก/นครพนม พระครูโสภณศาสนธรรม
๑๕๘. พระอธิการมาโนชญ์ พธ.บ. วัดศรีโคตรคีรี/ธาตุพนม/นครพนม พระครูสันติบวรธรรม
๑๕๙. พระอธิการรักตระกูล วัดโพธิ์ศรี/นาแก/นครพนม พระครูกัลยาณเมตตานุยุต
๑๖๐. พระอธิการเลิศ วัดโนนคูณ/ปลาปาก/นครพนม พระครูวิจิตรญาณโสภณ
๑๖๑. พระอธิการอุทัย วัดโพนข่าศรีคุณเมือง/เมืองนครพนม พระครูวรญาณปุณณกิจ
๑๖๒. พระปลัด เชื้อ วัดส้างพระอินทร์/นาแก/นครพนม พระครูอินทสังวรญาณ
๑๖๓. พระอธิการบัญญัติ วัดยอดแก้วศรีวิชัย/เมืองมุกดาหาร พระครูวิชัยรัตนากร
๑๖๔. พระอธิการไสว พธ.บ. วัดมณีรัตนาราม/เมืองมุกดาหาร พระครูมณีรัตโนภาส
๑๖๕. พระอธิการประเสริฐ วัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม/นิคมคำสร้อย/มุกดาหาร พระครูสุวรรณรัตนนิคม
๑๖๖. พระอธิการสายยน ธ. วัดโมลีมงคลวนาวาส/นิคมคำสร้อย/มุกดาหาร พระครูวิจารณ์ขันติคุณ
๑๖๗. พระอธิการวีระยุทธ วัดสามัคคีธรรม/คำชะอี/มุกดาหาร พระครูรัตนวิสุทธิญาณ
๑๖๘. พระอธิการหม่อน วัดสวนตาล/ดอนตาล/มุกดาหาร พระครูรัตนวรดิตถ์
๑๖๙. พระอธิการภิรมย์ พธ.บ. วัดหนองมะเสี่ยง/เสนางคนิคม/อำนาจเจริญ พระครูวาปีสารวิมล
๑๗๐. พระอธิการธวัชชัย ธ. วัดศรีสุขเกษม/เมืองอำนาจเจริญ พระครูปัญญาสิริวัฒน์
๑๗๑. พระอธิการวิชา วัดป่าบ้านไก่คำ/เมืองอำนาจเจริญ พระครูไพศาลธรรมพินิจ
๑๗๒. พระอธิการวัลลภ วัดเชือกใน/เมืองอำนาจเจริญ พระครูวิลาศธรรมาภินันท์
๑๗๓. พระอธิการสุนทร วัดเหล่าฝ้าย/ลืออำนาจ/อำนาจเจริญ พระครูโกวิทศาสนคุณ
๑๗๔. พระอธิการเขียน วัดศรีมงคล/ชานุมาน/อำนาจเจริญ พระครูมงคลสิกขยุต
๑๗๕. พระอธิการบัวพา วัดบ้านดู่/หัวตะพาน/อำนาจเจริญ พระครูพิธานธรรมคุณ
๑๗๖. พระใบฎีกา สมทรง พธ.บ. วัดซับตะเคียน/สีคิ้ว/นครราชสีมา พระครูสุนทรธรรมาพิมล
๑๗๗. พระอธิการพุฒ วัดห้วยเจริญ/พระทองคำ/นครราชสีมา พระครูสุวัฒน์จิตรการ
๑๗๘. พระสมุห์ เด่นชัย วัดหนองโจด/ขามสะแกแสง/นครราชสีมา พระครูบัณฑิตชยการ
๑๗๙. พระอธิการธงชัย วัดดอนกลอย/ประทาย/นครราชสีมา พระครูธวัชโชติธรรม
๑๘๐. พระครูธรรมธร ประหยัด พธ.บ. วัดปรางค์/เมืองนครราชสีมา พระครูสถิตสีลาภิวัฒน์
๑๘๑. พระอธิการประกาย วัดหนองเมา/ครบุรี/นครราชสีมา พระครูปัญญาธรรมปภาต
๑๘๒. พระอธิการบุญมี วัดบ้านซาด/พิมาย/นครราชสีมา พระครูสุชาติปุญญาคม
๑๘๓. พระครูสังฆรักษ์ ชีพ วัดท่าลาดขาว/โชคชัย/นครราชสีมา พระครูสุทธิธรรมวิภัช
๑๘๔. พระอธิการสมศักดิ์ วัดเกาะ/สีคิ้ว/นครราชสีมา พระครูพิทักษ์ทีปคุณ
๑๘๕. พระปลัด วิชัย วัดถ้ำอุดมสุข/ปากช่อง/นครราชสีมา พระครูอุดมสุขโกศล
๑๘๖. พระสมุห์ วันณี วัดบ้านดอน/สูงเนิน/นครราชสีมา พระครูโสภณรัตนปัญญา
๑๘๗. พระอธิการสา วัดหนองจานใต้/ลำทะเมนชัย/นครราชสีมา พระครูประดิษฐ์ธรรมวงศ์
๑๘๘. พระอธิการฐิติพงค์ วัดหญ้าคา/ประทาย/นครราชสีมา พระครูสถิตอาภากร
๑๘๙. พระใบฎีกา จำลอง วัดบรมถาวร/พิมาย/นครราชสีมา พระครูถาวรอุดมคุณ
๑๙๐. พระวินัยธร ประภาส วัดคลองวัฒนา/ปักธงชัย/นครราชสีมา พระครูประดิษฐ์วิริยคุณ
๑๙๑. พระครูสมุห์ ประยูร พธ.บ. วัดบ้านบุ/โนนไทย/นครราชสีมา พระครูพิจิตรธรรมประยุต
- ๖ -
๑๙๒. พระอธิการเสียน วัดพระเพลิง/ปักธงชัย/นครราชสีมา เป็น พระครูสันติธรรมาจาร จร.ชท.
๑๙๓. พระอธิการสมชิต วัดบุญส่งอนุสรณ์/พิมาย/นครราชสีมา พระครูวิชัยบุญญานุสรณ์
๑๙๔. พระอธิการใบ วัดใหม่สมบูรณ์/เฉลิมพระเกียรติ/นครราชสีมา พระครูไพบูลวรธรรม
๑๙๕. พระอธิการสุดใจ วัดบ้านสระครก/บัวใหญ่/นครราชสีมา พระครูสุมนภัทราทร
๑๙๖. พระอธิการสำราญ วัดเหมต่ำ/จักราช/นครราชสีมา พระครูวิจิตรวรธรรม
๑๙๗. พระปลัด ชัยพร วัดบึงอ้อ/ขามทะเลสอ/นครราชสีมา พระครูประภาตวรคุณ
๑๙๘. พระอธิการยศ วัดท่าเยี่ยม/เมืองยาง/นครราชสีมา พระครูวุฒิปัญญาวงศ์
๑๙๙. พระใบฎีกา สุวรรณ์ ธ. วัดป่าพิทักษ์ธรรม/เมืองนครราชสีมา พระครูพิทักษ์ธรรม
๒๐๐. พระอธิการบัวผัน วัดไผ่นกเขา/ห้วยแถลง/นครราชสีมา พระครูปทุมโชติวงศ์
๒๐๑. พระอธิการทองจันทร์ วัดโนนดู่/บัวลาย/นครราชสีมา พระครูเกษมอรัญญคุณ
๒๐๒. พระอธิการอดิเรก วัดยางกระทุง/ปักธงชัย/นครราชสีมา พระครูกิตติวรทัต
๒๐๓. พระปลัด อุ่นใจ วัดถนนโค้ง/ปากช่อง/นครราชสีมา พระครูมนัสสุภนิมิต
๒๐๔. พระอธิการพนม วัดสวนป่าพุทธธรรม/หนองบุญมาก/นครราชสีมา พระครูพุทธธัชธำรง
๒๐๕. พระอธิการกุล วัดดอนคนฑา/บัวใหญ่/นครราชสีมา พระครูไพโรจน์กิตติกร
๒๐๖. พระใบฎีกา บุญยัง วัดวังน้ำโตน/เทพารักษ์/นครราชสีมา พระครูอุดมบุญญาภิรักษ์
๒๐๗. พระครูใบฎีกา สมหวัง วัดบ้านกล้วย/เมืองนครราชสีมา พระครูรังษีสุนทรธรรม
๒๐๘. พระอธิการสมส่วน วัดมะเกลือ/โนนสูง/นครราชสีมา พระครูอธิปุญญาภิรักษ์
๒๐๙. พระอธิการประกอบ วัดดอนหวาย/โนนสูง/นครราชสีมา พระครูพิชิตวรธรรม
๒๑๐. พระอธิการแก้ว วัดซ่าเลือด/ห้วยแถลง/นครราชสีมา พระครูรัตนเกสรคุณ
๒๑๑. พระอธิการเริงศักดิ์ วัดหนองสะแก/คง/นครราชสีมา พระครูสุทธิศีลรักขิต
๒๑๒. พระอธิการสมชาย ธ. วัดเจริญธรรม/ขามทะเลสอ/นครราชสีมา พระครูบวรสมณวัตร
๒๑๓. พระสมุห์ สำเภา วัดหนองม่วง/เมืองนครราชสีมา พระครูอัมพวันอาจารวัตร
๒๑๔. พระอธิการส้มเช้า วัดกอก/โนนสูง/นครราชสีมา พระครูอุทัยธรรมสถิต
๒๑๕. พระอธิการจรัญ วัดลาดชุมพล/ภักดีชุมพล/ชัยภูมิ พระครูกิตติธรรมาภิมณฑ์
๒๑๖. พระอธิการฉิม วัดแจ้งน้อย/เมืองชัยภูมิ พระครูประโชติชัยธรรม
๒๑๗. พระธรรมธร สร้อย ธ. วัดโคกก่อง/บ้านแท่น/ชัยภูมิ พระครูสิทธิชัยคุณ
๒๑๘. พระอธิการทองลี วัดท่าศาลา/เกษตรสมบูรณ์/ชัยภูมิ พระครูพิพิธธรรมวิภาต
๒๑๙. พระอธิการโพธิ์ วัดห้วยกุ่ม/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ พระครูสุเมธธรรมาวุธ
๒๒๐. พระอธิการกวี พธ.บ. วัดโพธิ์ศรีดอนหัน/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ พระครูโพธิอินทวรรณ
๒๒๑. พระอธิการสงวน วัดคลองลี่/เมืองชัยภูมิ พระครูมงคลชัยธรรม
๒๒๒. พระอธิการพิพัฒน์ วัดสนามนาง/จัตุรัส/ชัยภูมิ พระครูสุภัทรชยากร
๒๒๓. พระอธิการเจริญ วัดกะฮาด/เนินสง่า/ชัยภูมิ พระครูพิพัฒน์วิมลธรรม
๒๒๔. พระอธิการสำเร็จ วัดทุ่งสว่าง/จัตุรัส/ชัยภูมิ พระครูประสิทธิ์ฐานังกร
๒๒๕. พระอธิการวัชระพนธ์ วัดศาลาทรง/บำเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ พระครูจารุวรรณธรรมสาร
๒๒๖. พระอธิการธนนนท์ วัดตะคลอง/ภูเขียว/ชัยภูมิ พระครูภูริภัทรคุณ
๒๒๗. พระอธิการแถว วัดหัวสะพานภัยสงบ/บ้านเขว้า/ชัยภูมิ พระครูมงคลสีลโสภิต
๒๒๘. พระอธิการทองดี วัดไตรศิริมงคล/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ พระครูปัญญาสุวรรณมงคล
๒๒๙. พระอธิการตุ่น วัดสามัคคีธรรม/เทพสถิต/ชัยภูมิ พระครูสถิตสารคุณ
๒๓๐. พระอธิการถนอม วัดสันติสุข/ละหานทราย/บุรีรัมย์ พระครูสันติโชติธรรม
- ๗ -
๒๓๑. พระอธิการวงจันทร์ ธ. วัดสนามชัย/สตึก/บุรีรัมย์ เป็น พระครูสุนทรธรรมาภิบาล จร.ชท.
๒๓๒. พระอธิการสมยศ วัดโสกดินแดง/นาโพธิ์/บุรีรัมย์ พระครูภัทรธรรมาภิราม
๒๓๓. พระอธิการรื่น วัดศรีสว่าง/เมืองบุรีรัมย์ พระครูโชติธรรมประภาต
๒๓๔. พระอธิการธนพล วัดจอมสุทธาวาส/เฉลิมพระเกียรติ/บุรีรัมย์ พระครูวิสุทธิคัมภีรธรรม
๒๓๕. พระอธิการศรี วัดป่าสนวล/ห้วยราช/บุรีรัมย์ พระครูวรธรรมพินิจ
๒๓๖. พระอธิการบุรินทร วัดบุ่งช้าง/หนองหงส์/บุรีรัมย์ พระครูวรธรรมพิสิฐ
๒๓๗. พระอธิการสาคร วัดลุงม่วง/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ พระครูธรรมจริยาภิมณฑ์
๒๓๘. พระสมุห์ เฉลิม พธ.บ. วัดระกามังคลาราม/กระสัง/บุรีรัมย์ พระครูปัญญาวีราภรณ์
๒๓๙. พระอธิการประยูร ธ. วัดไพศาลพัฒนา/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ พระครูไพศาลชัยกิจ
๒๔๐. พระอธิการบัญญัติ พธ.บ. วัดบ้านขาม/หนองหงส์/บุรีรัมย์ พระครูจารุธรรมโฆสิต
๒๔๑. พระอธิการเจือง ธ. วัดกระดึงทอง/บ้านด่าน/บุรีรัมย์ พระครูสถิตสุตคุณ
๒๔๒. พระอธิการถนอม วัดกวางงอย/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ พระครูสุเมธปัญญารักษ์
๒๔๓. พระอธิการประดับ วัดสวนใหม่/กระสัง/บุรีรัมย์ พระครูบรรหารธรรมาลังการ
๒๔๔. พระอธิการทองดี วัดบุตาเวสน์/นางรอง/บุรีรัมย์ พระครูสุจิตสุวรรณคุณ
๒๔๕. พระอธิการสอน วัดโคกลำดวน/พลับพลาชัย/บุรีรัมย์ พระครูมงคลอิสสรธรรม
๒๔๖. พระอธิการเสนาะ วัดศรีตะครอง/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ พระครูสังวรธรรมาภิรัต
๒๔๗. พระอธิการเครื่อง วัดบ้านโคกยาง/บ้านกรวด/บุรีรัมย์ พระครูวิมลวุฒิกิจ
๒๔๘. พระอธิการหมั่น วัดไตรภูมิ/สตึก/บุรีรัมย์ พระครูวีรธรรมประสุต
๒๔๙. พระอธิการบุญมา วัดโนนมะงา/สตึก/บุรีรัมย์ พระครูจันทปุญญาคม
๒๕๐. พระอธิการสมบัติ พธ.บ. วัดหนองคู/รัตนบุรี/สุรินทร์ พระครูปัญญาสิริวิมล
๒๕๑. พระอธิการเชื่อม วัดศิริสัจจัง/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ พระครูสถิตธรรมสิริ
๒๕๒. พระอธิการสาน วัดป่าปะปูล/เมืองสุรินทร์ พระครูสุภัทรสมานคุณ
๒๕๓. พระอธิการอมรชัย วัดบ้านม่วง/โนนนารายณ์/สุรินทร์ พระครูประโชติปัญญาธร
๒๕๔. พระอธิการผา วัดชัยราษฎร์บำรุง/รัตนบุรี/สุรินทร์ พระครูมงคลสีลานุยุต
๒๕๕. พระอธิการสิงห์ วัดชายทุ่ง/ท่าตูม/สุรินทร์ พระครูโสภณพรหมเขต
๒๕๖. พระอธิการสมชัย วัดสระบัวงาม/ชุมพลบุรี/สุรินทร์ พระครูปทุมสราภิรัต
๒๕๗. พระอธิการเยียน พธ.บ. วัดมูลานิเวศน์/เมืองสุรินทร์ พระครูนิเวศน์โชติธรรม
๒๕๘. พระอธิการลัด วัดบูรณะบ้านผาง/จอมพระ/สุรินทร์ พระครูสัจจวิหารธรรม
๒๕๙. พระอธิการสมบัติ วัดโพธิ์ศรี/ท่าตูม/สุรินทร์ พระครูจันทโพธาภิรัต
๒๖๐. พระอธิการณัฐพล วัดสหราษฎร์บำรุง/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ พระครูประจักษ์วรธรรม
๒๖๑. พระสมุห์ สมน พธ.บ. วัดโคกโบสถ์/พนมดงรัก/สุรินทร์ พระครูพนมสิริธรรม
๒๖๒. พระอธิการบุญมี วัดโพนทอง/กาบเชิง/สุรินทร์ พระครูมหามงคลปัจจันตเขต
๒๖๓. พระอธิการจำเนียร ธ. วัดสีหะลำดวน/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ พระครูจิรธรรมนันท์
๒๖๔. พระอธิการทองคำ วัดโสดาราม/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ พระครูโสดาวิหารกิจ
๒๖๕. พระอธิการสมสุข วัดหมื่นศรีน้อย/สำโรงทาบ/สุรินทร์ พระครูกันตสารคุณ
๒๖๖. พระอธิการเจียน ธ. วัดโคกกลาง/พนมดงรัก/สุรินทร์ พระครูวิบูลวินัยวัฒน์
๒๖๗. พระอธิการโสร์ วัดทรายขาว/สังขะ/สุรินทร์ พระครูมงคลสุธาธรรม
๒๖๘. พระอธิการสมพร วัดจำปาธาราราม/สังขะ/สุรินทร์ พระครูมงคลวิหารการ
๒๖๙. พระครูปลัด ภราดร ธ. วัดป่าไตรวิเวก/เมืองสุรินทร์ พระครูวิเวกวัฒนคุณ
- ๘ -
๒๗๐. พระอธิการทองสุข วัดหนองคล้า/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี เป็น พระครูไพบูลย์สุขวัฒน์ จร.ชท.
๒๗๑. พระอธิการบุญมี วัดหนองหัวคู/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี พระครูอิทธิธรรมาภิรัต
๒๗๒. พระใบฎีกา สุมิตร วัดคลองกลาง/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี พระครูเขมกิจโสภณ
๒๗๓. พระปลัด สุชาติ วัดท่าเรือ/เมืองปราจีนบุรี พระครูประภากรวรกิจ
๒๗๔. พระครูวินัยธร กุหลาบ วัดอัมพวันครุฑธาวาส/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี พระครูอัมพรคุณารักษ์
๒๗๕. พระใบฎีกา บุญลือ วัดพิกุลวนาราม/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี พระครูไพศาลวุฒิคุณ
๒๗๖. พระอธิการแสวง วัดเอี่ยมประดิษฐ์/เมืองนครนายก พระครูสุทธศีลานุยุต
๒๗๗. พระครูปลัด วรวุธ วัดคลอง ๒๔/องครักษ์/นครนายก พระครูสถิตธรรมานุสิฐ
๒๗๘. พระสมุห์ คำพันธ์ วัดเขาหัวนา/บ้านนา/นครนายก พระครูพิพัฒน์บุญญเขตต์
๒๗๙. พระปลัด เอกชัย วัดเขานางบวช/เมืองนครนายก พระครูบรรพตสีลาภิรมย์
๒๘๐. พระใบฎีกา วัชระ วัดสุวรรณเตมีย์/บางน้ำเปรี้ยว/ฉะเชิงเทรา พระครูมงคลภัทรธรรม
๒๘๑. พระอธิการบุญจันทร์ วัดเมืองกาย/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา พระครูโชติธรรมาภิรม
๒๘๒. พระปลัด สวง วัดดอนสีนนท์/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา พระครูวิเวกธรรมาภินันท์
๒๘๓. พระใบฎีกา อมร วัดบางเกลือ/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา พระครูสุนทรจันทรังษี
๒๘๔. พระอธิการสมศักดิ์ วัดทางข้ามน้อย/บางคล้า/ฉะเชิงเทรา พระครูขันติสารวิบูลย์
๒๘๕. พระใบฎีกา ปัญญา วัดบางโรง/คลองเขื่อน/ฉะเชิงเทรา พระครูกิตติสุทธิคุณ
๒๘๖. พระอธิการนราวัฒน์ วัดใหม่นางาม/ตาพระยา/สระแก้ว พระครูเขมเขตวิชัย
๒๘๗. พระปลัด ช้อย พธ.ม. วัดใหม่ไพรวัลย์/เมืองสระแก้ว พระครูสุธรรมคุณานุยุต
๒๘๘. พระครูสมุห์ นภดล วัดบ้านตุน/อรัญประเทศ/สระแก้ว พระครูศีลคุณวัฒนาทร
๒๘๙. พระอธิการฉลอง วัดลุงพลู/เมืองสระแก้ว พระครูสุวิธานปัญญาวัฒน์
๒๙๐. พระครูสังฆรักษ์ อำนาจ วัดเขาสามสิบ/เขาฉกรรจ์/สระแก้ว พระครูบรรพตธรรมสาทร
๒๙๑. พระอธิการพยาน วัดหนองหล่ม/วัฒนานคร/สระแก้ว พระครูวาปีมุนีวงศ์
๒๙๒. พระอธิการชัยวัฒน์ วัดโนนเมือง/วัฒนานคร/สระแก้ว พระครูวรปัญญาโกวิท
๒๙๓. พระอธิการวินัย พธ.บ. วัดโคกสูง/โคกสูง/สระแก้ว พระครูบุญเขตโสภณ
๒๙๔. พระใบฎีกา เศกสัน วัดป้ายเขียววนาราม/อรัญประเทศ/สระแก้ว พระครูนีลคามเขตพิทักษ์
๒๙๕. พระอธิการสนอง วัดวังสำลี/วังสมบูรณ์/สระแก้ว พระครูถาวรธรรมาภินันท์
๒๙๖. พระอธิการประทีป วัดพรหมนิมิต/คลองหาด/สระแก้ว พระครูโสภิตพรหมนิมิต
๒๙๗. พระอธิการเพชร ธ. วัดป่าโพนพระ/เมืองอุบลราชธานี พระครูวิจิตรบุณฑริกานันท์ จร.ชต.
๒๙๘. พระอธิการสนั่น ธ. วัดโคกกุง/ท่าตูม/สุรินทร์ พระครูสันตยากร
๒๙๙. พระสมุห์ พุฒ วัดราษฎร์รังษี/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี พระครูวิบูลสังฆกิจ รจร.
๓๐๐. พระสมุห์ จรูญ วัดบุฝ้าย/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี พระครูประทีปสิทธิคุณ
๓๐๑. พระสมุห์ อวยชัย วัดวารินทราราม/วารินชำราบ/อุบลราชธานี พระครูวารินทร์ธรรมานุกิจ ผจร.
๓๐๒. พระสมุห์ สัมฤทธิ์ วัดอัมรินทราราม/บุณฑริก/อุบลราชธานี พระครูอมรธรรมานุกิจ
๓๐๓. พระจันทร์ วัดไพรบึง/ไพรบึง/ศรีสะเกษ พระครูโอภาสธรรมานุกิจ
๓๐๔. พระบุญมา วัดสว่างสุวรรณาราม/เมืองนครพนม พระครูวิสุทธิ์กาญจนาภิรม
๓๐๕. พระอำพันธ์ วัดโพธิ์เตี้ย/โนนไทย/นครราชสีมา พระครูปัญญาสารานุกูล
๓๐๖. พระใบฎีกา สมใจ พธ.บ. วัดสระกุญชร/คูเมือง/บุรีรัมย์ พระครูสมาจารนิวิฐ
๓๐๗. พระปลัด สมชาย วัดทุ่งยาว/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี พระครูวิโรจนปุญญากร
- ๙ -
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ
๓๐๘. พระครูสุนันท์ธรรมสถิต (สนุก) วัดคณิศรธรรมิการาม/ปลาปาก/นครพนม เป็น จอ.ชพ.
๓๐๙. พระครูวิชัยธรรมสิริ (อุดร) วัดศรีวิชัย/นิคมคำสร้อย/มุกดาหาร ” ”
๓๑๐. พระครูถาวรศาสนคุณ (ถาวร ป.ธ. ๔ ศน.บ.) ธ. วัดสำราญนิเวศ/เมืองอำนาจเจริญ ” ”
๓๑๑. พระครูวิภัชธรรมคุณ (บุญ) วัดจระเข้หิน/ครบุรี/นครราชสีมา ” ”
๓๑๒. พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ (ทองสุข ป.ธ. ๖ พธ.บ.) วัดปราสาทขุมดิน/โนนนารายณ์/สุรินทร์ ” ”
๓๑๓. พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข) วัดโพธิ์ศรี/นาดี/ปราจีนบุรี ” ”
๓๑๔. พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย) วัดไผ่งาม/ศรีมโหสถ/ปราจีนบุรี ” ”
๓๑๕. พระครูปัจจันตเขตคณาภิรักษ์ (ทองใส ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดตาพระยา/ตาพระยา/สระแก้ว ” ”
๓๑๖. พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ. ๖ ศน.บ.) วัดกลางเมืองเก่า/เมืองชัยภูมิ ทจอ.ชพ.
๓๑๗. พระครูมานิตสมณคุณ (มโนทัย) วัดสมบูรณ์สามัคคี/เมืองนครนายก ” ”
๓๑๘. พระครูชินธรรมวิมล (สายตา) วัดนาโป่ง/ทรายมูล/ยโสธร จอ.ชอ.
๓๑๙. พระครูสังวรวรธรรม (น้อย) วัดบ้านโพธิ์/โนนคูณ/ศรีสะเกษ ” ”
๓๒๐. พระครูอุดมเหมคุณ (ริม) วัดทองหลาง/พระทองคำ/นครราชสีมา ” ”
๓๒๑. พระครูปัญญาศีลโสภณ (สมจิตร) ธ. วัดป่าคีรีวัลลิ์/เฉลิมพระเกียรติ/นครราชสีมา ” ”
๓๒๒. พระครูวิบูลธรรมธัช (ทองสุข) วัดสระจันทร์/บ้านใหม่ไชยพจน์/บุรีรัมย์ ” ”
๓๒๓. พระครูวิมลขันติธรรม (อภิสิทธิ์) วัดจุมพลสุทธาวาส/เมืองสุรินทร์ ” ”
๓๒๔. พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร) วัดบางแตน/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี ” ”
๓๒๕. พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน ป.ธ. ๔) วัดโพธิ์งาม/เมืองนครนายก ” ”
๓๒๖. พระครูวาปีสังฆกิจ (สุระพล) วัดหนองจาน/โคกสูง/สระแก้ว ” ”
๓๒๗. พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ) วัดป่าเทพประทาน/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ทจอ.ชอ.วิ.
๓๒๘. พระครูวิศิษฏิ์วิหารคุณ (ฉลาด) วัดป่าสังฆพงษ์พิทักษ์ธรรมาราม/สังขะ/สุรินทร์ ” ”
๓๒๙. พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ ป.ธ. ๓) วัดเขาดิน/บางปะกง/ฉะเชิงเทรา ” ”
๓๓๐. พระครูสุนทรมงคลวัฒน์ (คล้าย) วัดศรีสุมังคลาราม/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ทจอ.ชอ.
๓๓๑. พระครูกิตติธรรมวิมล (หนูจันทร์) วัดท่าลาด/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” ”
๓๓๒. พระครูอนุการโกวิท (บัวศรี) วัดโบราณ/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” ”
๓๓๓. พระครูบรรพตวิหารการ (สมพร) วัดเทพบุตรบรรพต/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” ”
๓๓๔. พระครูปริยัติกิจวิบูล (กำจร ป.ธ. ๔ ศษ.บ.) วัดหนองตะขบ/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” ”
๓๓๕. พระครูโสภณรมณียกิจ (แสวง) วัดทักษิณาวาส/เมืองบุรีรัมย์ ” ”
๓๓๖. พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม) วัดชัยมงคลมุนีวาส/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ”
๓๓๗. พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ) วัดประทุมเมฆ/เมืองสุรินทร์ ” ”
๓๓๘. พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์ (ทองสอน) วัดบ้านพระจันทร์/ศรีณรงค์/สุรินทร์ ” ”
๓๓๙. พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ) วัดเนินหอม/เมืองปราจีนบุรี ” ”
๓๔๐. พระครูประสุตศีลคุณ (ประจักษ์) วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี ” ”
๓๔๑. พระครูพิศิษฎ์กิจจาทร (จรุณ) วัดเตยนอก/องครักษ์/นครนายก ” ”
๓๔๒. พระครูสุตชัยคุณ (วุฒินันท์ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดชัยสามหมอ/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ รจล.ชอ.
๓๔๓. พระครูสิริเจติยานุรักษ์ (สมลักษณ์ ป.ธ. ๕) วัดพระธาตุพนม/ธาตุพนม/นครพนม ผจล.ชพ.
๓๔๔. พระครูโอภาสจันทสิริ (สำรวย) วัดสว่างอารมณ์/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ทผจล.ชพ.
๓๔๕. พระครูถาวรพัฒนาคุณ (สนิท) วัดราษฎร์บำรุงวนาราม/เมืองฉะเชิงเทรา ” ”
๓๔๖. พระครูอาทรสังฆกิจ (ทิวา) วัดบางกระเบา/บ้านสร้าง/ปราจีนบุรี ผจล.ชอ.
๓๔๗. พระครูโสภิตวรกิจพิพัฒน์ (สุมาน) วัดโสธรวราราม/เมืองฉะเชิงเทรา ” ”
๓๔๘. พระครูวรดิตถ์โสภณ (สุบิน ป.ธ. ๔) วัดท่าวังหิน/เมืองอุบลราชธานี ทผจล.ชอ.
- ๑๐ -
๓๔๙. พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย) ธ. วัดเลียบ/เมืองอุบลราชธานี เป็น ทผจล.ชอ.
๓๕๐. พระครูรัตนมงคลญาณ (แก้ว) ธ. วัดบ้านถนนกระสัง/ห้วยราช/บุรีรัมย์ “ ”
๓๕๑. พระครูมหาโพธาภิบาล (บุญชอบ) วัดโพธิ์ใหญ่/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” ”
๓๕๒. พระครูสารสีลคุณ (สี) วัดสารพัฒนึก/เมืองอุบลราชธานี รจอ.ชอ.
๓๕๓. พระครูโสภิตสารธรรม (ทองคำ) วัดบ้านดูน/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ”
๓๕๔. พระครูสิริวงศานุวัตร (วงศ์) วัดป่าดู่/วังหิน/ศรีสะเกษ ” ”
๓๕๕. พระครูอินทธรรมาภรณ์ (เทวินทร์ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดตะคร้อ/คง/นครราชสีมา ” ”
๓๕๖. พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย ป.ธ. ๓) วัดวิปัสสนารังกาใหญ่/พิมาย/นครราชสีมา ” ”
๓๕๗. พระครูสถิตปัญญาธรรม (บุญเที่ยง) วัดปอบิด/คง/นครราชสีมา ” ”
๓๕๘. พระครูอุดมชัยสิริ (ณรงค์) วัดชัยศรีคณาราม/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” ”
๓๕๙. พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ป.ธ. ๔) วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง/ชุมพลบุรี/สุรินทร์ ” ”
๓๖๐. พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม (โยธิน) วัดสามราษฎร์บำรุง/ปราสาท/สุรินทร์ ” ”
๓๖๑. พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์) วัดศรีสว่างโคกสะอาด/สนม/สุรินทร์ ” ”
๓๖๒. พระครูสิริธรรมปัญญา (พิทักษ์) วัดท่าเกวียน/พนมสารคาม/ฉะเชิงเทรา ” ”
๓๖๓. พระครูสุนทรธรรมาราม (สุดตา) วัดบ้านโคก/เขื่องใน/อุบลราชธานี จต.ชอ.
๓๖๔. พระครูอนุเขตโสภณ (สมัย) วัดไร่น้อย/เมืองอุบลราชธานี ” ”
๓๖๕. พระครูวิมลกิจจาทร (กอง) วัดธัญญุตตมาราม/กุดข้าวปุ้น/อุบลราชธานี ” ”
๓๖๖. พระครูประทีปอัครธรรม (คำณวน) วัดแก่งศิลา/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ”
๓๖๗. พระครูปทีปธรรมสถิต (สมร) วัดเทพา/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” ”
๓๖๘. พระครูสุเขตวิริยคุณ (เคน) วัดนาดี/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี ” ”
๓๖๙. พระครูสิริปุญญาคม (คำสอน) วัดศรีอุดม/สิรินธร/อุบลราชธานี ” ”
๓๗๐. พระครูวรจินดาภรณ์ (สำนึก) วัดโคกก่อง/สำโรง/อุบลราชธานี ” ”
๓๗๑. พระครูธีรปัญญาธร (สมร) วัดใหม่ทองเจริญ/บุณฑริก/อุบลราชธานี ” ”
๓๗๒. พระครูสิริโชติธรรม (อภินันท์ ป.ธ. ๕) วัดบกน้อย/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” ”
๓๗๓. พระครูสุตอุดมธรรม (อดุลย์ ป.ธ. ๓) วัดบ้านกล้วย/เมืองยโสธร ” ”
๓๗๔. พระครูสิรินวกิจ (สถิตย์) วัดปุณณสิริวนาราม/มหาชนะชัย/ยโสธร ” ”
๓๗๕. พระครูวรสิทธิคุณ (สำราญ) วัดสร้างมิ่ง/เลิงนกทา/ยโสธร ” ”
๓๗๖. พระครูสุคันธวนาภิบาล (สำราญ) วัดป่าลำดวน/ค้อวัง/ยโสธร ” ”
๓๗๗. พระครูพิพิธจันทรังษี (สมัย) วัดโพนดินแดง/กุดชุม/ยโสธร ” ”
๓๗๘. พระครูสีลปุญญาภรณ์ (บุญหลาย) วัดบ้านโซง/คำเขื่อนแก้ว/ยโสธร ” ”
๓๗๙. พระครูสุมนพัฒนคุณ (สมหมาย) วัดผักแพว/กันทรารมย์/ศรีสะเกษ ” ”
๓๘๐. พระครูสุวรรณวัฒนคุณ (ทองจันทร์) วัดโต่งโต้น/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” ”
๓๘๑. พระครูเวฬุกัลยาณวัตร (วิไล) วัดบ้านไผ่/ราษีไศล/ศรีสะเกษ ” ”
๓๘๒. พระครูพิเนตสมณกิจ (สุเพียร) ธ. วัดป่าก่อเจริญธรรม/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๓๘๓. พระครูโพธิอาภากร (พาดี) วัดโพธิสมพร/โพนสวรรค์/นครพนม ” ”
๓๘๔. พระครูพิสิฐสีลาภรณ์ (ชาติชาย) วัดโพนสวรรค์/ปลาปาก/นครพนม ” ”
๓๘๕. พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ (พูนทรัพย์) วัดคามวาสี/ท่าอุเทน/นครพนม ” ”
๓๘๖. พระครูถิรธรรมาภิรัติ (อดิเทพ) วัดอดิศัยวนาราม/เมืองนครพนม ” ”
๓๘๗. พระครูอรัญจันทโชติ (องอาจ) วัดอรัญญวาสี/เมืองมุกดาหาร ” ”
๓๘๘. พระครูสุตกิจพิมล (สุทิน ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดดอนแดง/เมืองอำนาจเจริญ ” ”
๓๘๙. พระครูโพธิชัยสารวิมล (คำภู) วัดศรีโพธิ์ชัย/เมืองอำนาจเจริญ ” ”
๓๙๐. พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ (โสภี) วัดโคกสะอาด/เสนางคนิคม/อำนาจเจริญ ” ”
- ๑๑ -
๓๙๑. พระครูพรหมพรตบริหาร (สวาท) ธ. วัดโพธิ์ทอง/เมืองอำนาจเจริญ เป็น จต.ชอ.
๓๙๒. พระครูภัทรธรรมากร (บุญเลื่อน) วัดมนต์มาวาส/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ”
๓๙๓. พระครูพนมวนาภิวัฒน์ (เลี่ยม) วัดพนมวันท์/เมืองนครราชสีมา ” ”
๓๙๔. พระครูวิจิตรบุญญวัฒน์ (เจิม) วัดใหม่เจริญสุข/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” ”
๓๙๕. พระครูโอภาสสังฆบรรหาร (มีชัย) วัดปางแจ้ง/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ”
๓๙๖. พระครูวชิรธรรมประโชติ (วิเชียร) วัดศรีลำพอง/แก้งสนามนาง/นครราชสีมา ” ”
๓๙๗. พระครูภัทรธรรมสุนทร (ปรีชา) วัดคลองตะคร้อ/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ”
๓๙๘. พระครูวิจิตรธรรมาภิยุต (จันทร์) วัดบ้านโกรก/เมืองนครราชสีมา ” ”
๓๙๙. พระครูถาวรธรรมนิวิฐ (กระสินธุ์) วัดศรีวนาราม/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ”
๔๐๐. พระครูกิตติศีลโสภณ (สุเทศ) ธ. วัดป่าตอง/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ”
๔๐๑. พระครูถาวรสีลคุณ (สมโภชน์) วัดจังหรีด/ปักธงชัย/นครราชสีมา ” ”
๔๐๒. พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (บรรจบ) วัดกระทอน/เมืองนครราชสีมา ” ”
๔๐๓. พระครูบวรสมณการ (สมยศ) ธ. วัดหนองปรือ/เสิงสาง/นครราชสีมา ” ”
๔๐๔. พระครูพิมลสุทธิวัฒน์ (บุญธรรม) วัดดอนเขว้า/พิมาย/นครราชสีมา ” ”
๔๐๕. พระครูวุฒิธรรมประยุต (ประยงค์) วัดนิคมวุฒิศาสน์/พิมาย/นครราชสีมา ” ”
๔๐๖. พระครูสุนทรจารคุณ (ใส) วัดโนนค่าง/วังน้ำเขียว/นครราชสีมา ” ”
๔๐๗. พระครูเมตตานุรักษ์ (ปราการ) วัดพันชนะ/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” ”
๔๐๘. พระครูโอภาสธีรานุวัตร (บุญล้อม) วัดสว่างนามน/คอนสวรรค์/ชัยภูมิ ” ”
๔๐๙. พระครูประภากรธรรมโสภิต (สมชาย) วัดประดู่งาม/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” ”
๔๑๐. พระครูโพธิกิตติวิมล (จุ่น) วัดโพธิ์ตาล/บำเหน็จณรงค์/ชัยภูมิ ” ”
๔๑๑. พระครูปทุมคุณาภิบาล (มนูญ) วัดบ้านหนองบัวน้อย/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ ” ”
๔๑๒. พระครูพุทธิกรชัยกิจ (สุชาติ) วัดคลองไผ่ล้อม/บ้านเขว้า/ชัยภูมิ ” ”
๔๑๓. พระครูโสภณธรรมารักษ์ (อะแนง) วัดสามัคคี/หนองบัวแดง/ชัยภูมิ ” ”
๔๑๔. พระครูสุทธิธรรมนิเทศ (เพียง) วัดปทุมคงคา/กระสัง/บุรีรัมย์ ” ”
๔๑๕. พระครูรัตนญาณโสภิต (บุญเลิศ) วัดหนองนกเกรียน/สตึก/บุรีรัมย์ ” ”
๔๑๖. พระครูสิทธิสิกขการ (ปล้อง) วัดบ้านโคกวัด/บ้านด่าน/บุรีรัมย์ ” ”
๔๑๗. พระครูวาปีอุดมธรรม (ชม) วัดหนองน้ำขุ่น/ประโคนชัย/บุรีรัมย์ ” ”
๔๑๘. พระครูสุธีธรรมรักษ์ (อุ้ย) วัดบ้านก้านเหลือง/นางรอง/บุรีรัมย์ ” ”
๔๑๙. พระครูวีรธรรมาภิราม (บุญญฤทธิ์) วัดชัยศิริมงคล/คูเมือง/บุรีรัมย์ ” ”
๔๒๐. พระครูสถิตธรรมาภิรมย์ (กมล) วัดโคกรัก/โนนสุวรรณ/บุรีรัมย์ ” ”
๔๒๑. พระครูสุเมธธรรมวิจารณ์ (สุชิน) วัดสำโรง/เมืองบุรีรัมย์ ” ”
๔๒๒. พระครูวชิรจันทโชติ (วัชระ) วัดนาแค/นาโพธิ์/บุรีรัมย์ ” ”
๔๒๓. พระครูโรจนวราภรณ์ (เรือย) ธ. วัดป่าเจ้าคุณธรรมาราม/ปราสาท/สุรินทร์ ” ”
๔๒๔. พระครูปริยัติปัญโญภาส (เต็ง ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดสว่างอุดมท่าศิลา/ท่าตูม/สุรินทร์ ” ”
๔๒๕. พระครูสุรจิตโสภณ (มงคล) ธ. วัดแจรนสัมพันธ์/เมืองสุรินทร์ ” ”
๔๒๖. พระครูนิมิตสุทธิวงศ์ (สุทธิพงศ์) วัดปราสาทเทพนิมิต/ลำดวน/สุรินทร์ ” ”
๔๒๗. พระครูสีตจิตธรรมคุณ (เย็น) ธ. วัดป่าทรงธรรม/ศรีมหาโพธิ/ปราจีนบุรี ” ”
๔๒๘. พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์) วัดบ้านโนน/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” ”
๔๒๙. พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย) วัดโคกเขื่อน/ประจันตคาม/ปราจีนบุรี ” ”
๔๓๐. พระครูวิบูลวุฒิกิจ (ณรงค์) วัดเขาคอก/บ้านนา/นครนายก ” ”
๔๓๑. พระครูสุวัฒนทีปกิจ (เฉลิม) วัดเกาะหวาย/ปากพลี/นครนายก ” ”
๔๓๒. พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น) วัดแสนสุข/อรัญประเทศ/สระแก้ว ” ”
๔๓๓. พระครูวาปีชัยกิจ (สมแสง) วัดหนองหมู/วัฒนานคร/สระแก้ว ” ”
- ๑๒ -
๔๓๔. พระครูสถิตธรรมวงศ์ (จำรูญ) วัดคลองน้ำเขียว/เมืองสระแก้ว เป็น จต.ชอ.
๔๓๕. พระครูนิคมกิจโกวิท (ฉลาด) วัดนิคมเกษม/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี จต.ชท.
๔๓๖. พระครูโกวิทธรรมพิมล (ฉลี) วัดใหม่สำราญรมย์/นาตาล/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๗. พระครูวิสุทธิ์สุวรรณคุณ (ทองล้วน) วัดโพธิ์ศรี/เขมราฐ/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๘. พระครูประทีปสุวรรณคุณ (ทองดำ) วัดบ้านค้อ/ดอนมดแดง/อุบลราชธานี ” ”
๔๓๙. พระครูสุวรรณกิจสโมธาน (ประมวล) วัดจังกาจิตต์/วารินชำราบ/อุบลราชธานี ” ”
๔๔๐. พระครูโอภาสธรรมวิจิตร (สมพร) วัดทุ่งสว่าง/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ”
๔๔๑. พระครูวิมลบุญสาร (บุญสา) วัดป่าตอง/ป่าติ้ว/ยโสธร ” ”
๔๔๒. พระครูสุขุมกัลยาณกิจ (ผล) วัดสมอ/ปรางค์กู่/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๓. พระครูปิยรัตนากร (สมบูรณ์) วัดโนนหนองสิม/น้ำเกลี้ยง/ศรีสะเกษ ” ”
๔๔๔. พระครูโอภาสศีลคุณ (ไสว) วัดสมานมิตร/เฉลิมพระเกียรติ/นครราชสีมา ” ”
๔๔๕. พระครูสุทธิวิริยคุณ (นอง) วัดบ้านแฉ่ง/โนนไทย/นครราชสีมา ” ”
๔๔๖. พระครูวิจิตรปทุมากร (ชอบ) วัดหนองบัว/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” ”
๔๔๗. พระครูสุธรรมกิจจานุกูล (บุญรอด) วัดโนนหญ้านาง/ประทาย/นครราชสีมา ” ”
๔๔๘. พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์ (สาคร) วัดโนนเสี้ยว/บัวลาย/นครราชสีมา ” ”
๔๔๙. พระครูไพบูลย์ธรรมาจารย์ (พิรุณ) วัดบ้านโคกตาเงิน/ลำปลายมาศ/บุรีรัมย์ ” ”
๔๕๐. พระครูขันติธรรมโมภาส (ใบ) วัดแจ้งสมรทศ/ห้วยราช/บุรีรัมย์ ” ”
๔๕๑. พระครูประกาศมุนีธรรม (สุพจน์) วัดป่ามุนีประชาราษฎร์/เมืองสุรินทร์ ” ”
๔๕๒. พระครูสุวรรณจันทสรคุณ (คำสิงห์) วัดตะเพรา/ปราสาท/สุรินทร์ ” ”
๔๕๓. พระครูประโชติพรหมวรคุณ (จวน) วัดวังกวาง/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” ”
๔๕๔. พระครูจันทวรกิจจาภรณ์ (สมาน) วัดเนินดินแดง/เมืองปราจีนบุรี ” ”
๔๕๕. พระครูโอภาสธรรมาภินันท์ (พนิตย์) วัดเนินสว่างพัฒนา/สนามชัยเขต/ฉะเชิงเทรา ” ”
๔๕๖. พระครูสิทธิพัฒนคุณ (ปัญญา) วัดน้ำซับ/เมืองสระแก้ว ” ”
๔๕๗. พระครูประโชติสัทธาธิคุณ (รุ่ง) วัดตาหลังใน/วังน้ำเย็น/สระแก้ว ” ”
๔๕๘. พระครูปุณณธรรมสุนทร (สมคิด) วัดบ้านบก/ม่วงสามสิบ/อุบลราชธานี จร.ชอ.
๔๕๙. พระครูรัตนปุญญาภิวัฒน์ (บุญมี) วัดเชียงแก้ว/ตาลสุม/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๐. พระครูสุมนสารธรรม (สมใจ) วัดนรากุมภกาวาส/ตระการพืชผล/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๑. พระครูอรุณวรธรรม (ปรีชา) วัดสว่างอารมณ์/เขื่องใน/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๒. พระครูโชติกัลยาณคุณ (บุญยงค์) วัดทุ่งสว่าง/ศรีเมืองใหม่/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๓. พระครูกิตติกัลยาณคุณ (อภิรักษ์) วัดบ้านโนนยานาง/พิบูลมังสาหาร/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๔. พระครูอรัญกิจโกศล (พุทธา) วัดป่าหนองยาว/เดชอุดม/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๕. พระครูวรธรรมประคุณ (เปลี่ยน) วัดหนองขี้เห็น/ทุ่งศรีอุดม/อุบลราชธานี ” ”
๔๖๖. พระครูวิสุทธิสีลากร (เส็ง) วัดปราสาทเยอใต้/ไพรบึง/ศรีสะเกษ ” ”
๔๖๗. พระครูอมรรัตนกิจ (อรุณ) วัดศรีแก้ว/ศรีรัตนะ/ศรีสะเกษ ” ”
๔๖๘. พระครูพิพิธกิจโกศล (ทองสา) วัดบ้านจาน/เมืองศรีสะเกษ ” ”
๔๖๙. พระครูสุทธิปทุมกิจ (ชูศักดิ์) วัดหนองบัว/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๐. พระครูสุจิตโพธิธรรม (สุลักษณ์) วัดโพธิ์ศรี/พยุห์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๑. พระครูพิทักษ์ปัญญาคุณ (วีระ) วัดหญ้าปล้อง/เมืองศรีสะเกษ ” ”
๔๗๒. พระครูขันติธรรมโกวิท (ไฉน) ธ. วัดศรีอุดม/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๓. พระครูเขมกิจวิจารณ์ (ไข) วัดตระกาจ/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๔. พระครูถิรธรรมโสภณ (สวน) วัดจะเนียว/ขุนหาญ/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๕. พระครูมงคลธรรมรักขิต (ชาติ) วัดบ้านชำ/กันทรลักษ์/ศรีสะเกษ ” ”
๔๗๖. พระครูขันติชัยคุณ (สมัย) วัดหนองยาง/มหาชนะชัย/ยโสธร ” ”
- ๑๓ -
๔๗๗. พระครูเหมวรดิตถ์ (สุพรรณ) วัดท่าศรีใคร/ไทยเจริญ/ยโสธร เป็น จร.ชอ.
๔๗๘. พระครูภัทรธรรมประทีป (สมหวัง) วัดคำสว่างสุขาราม/เลิกนกทา/ยโสธร ” ”
๔๗๙. พระครูสุวรรณศีลโสภณ (ศิลป์) วัดหนองศาลา/เมืองยโสธร ” ”
๔๘๐. พระครูสุนทรรัตนากร (สวรรค์) วัดมงคลรัตนาราม/เมืองนครพนม ” ”
๔๘๑. พระครูบวรปัญโญภาส (ปัญญา) วัดดอนแดง/ธาตุพนม/นครพนม ” ”
๔๘๒. พระครูเวฬุวันคุณากร (สมดี) วัดเวฬุวัน/เมืองมุกดาหาร ” ”
๔๘๓. พระครูวัฒนสารคุณ (ฤทธี) วัดบ้านจอก/ลืออำนาจ/อำนาจเจริญ ” ”
๔๘๔. พระครูสุทธขันติธรรม วัดสุทธาวาส/ปทุมราชวงศา/อำนาจเจริญ ” ”
๔๘๕. พระครูปิยกิจสุนทร (คำใส) วัดสร้างถ่อนอก/หัวตะพาน/อำนาจเจริญ ” ”
๔๘๖. พระครูเนกขัมสิริคุณ (วิชัย) วัดเนกขัมมาราม/พนา/อำนาจเจริญ ” ”
๔๘๗. พระครูประดิษฐ์ปัญญาคุณ (ปรีชา) วัดพันธวิชา/เมืองอำนาจเจริญ ” ”
๔๘๘. พระครูวินิตกิตติสาร (นำ) วัดบ้านช่องโค/จักราช/นครราชสีมา ” ”
๔๘๙. พระครูประสิทธิโชติ (สุวัฒน์) วัดหนองม้า/โนนสูง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๐. พระครูประทีปอิสรธรรม (ตุ่น) วัดสว่างศรีสุขาราม/เมืองยาง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๑. พระครูอุดมคัมภีรญาณ (สมพงษ์) ธ. วัดป่าหนองปลิง/เมืองนครราชสีมา ” ”
๔๙๒. พระครูสุวรรณธรรมประคุณ (ทองอยู่) วัดบ้านคูเมือง/ขามสะแกแสง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๓. พระครูสุภรชัยคุณ (ประสิทธิ์) วัดมหาชัยวนาราม/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๔. พระครูประโชติชัยคุณ (ชัยณรงค์) วัดมะรุม/โนนสูง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๕. พระครูบุญเขตสิริคุณ (สอิ้ง) วัดบ้านนา/โนนไทย/นครราชสีมา ” ”
๔๙๖. พระครูอุดมสารคุณ (บุญมี) วัดโคกโภคา/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๗. พระครูสิทธิธรรมพิพัฒน์ (สำเร็จ) วัดหนองคุ้ม/ปากช่อง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๘. พระครูวาปีธรรมคุณ (นภดล) วัดหนองโจด/โนนสูง/นครราชสีมา ” ”
๔๙๙. พระครูภัทรธรรมโฆษิต (สำเนียง) วัดหลุ่งประดู่/ห้วยแถลง/นครราชสีมา ” ”
๕๐๐. พระครูอรัญเขมคุณ (บุญจันทร์) วัดอรัญญาวาส/ลำทะเมนชัย/นครราชสีมา ” ”
๕๐๑. พระครูสุวรรณปสาทคุณ (สาคร) วัดโนนทอง/สีคิ้ว/นครราชสีมา ” ”
๕๐๒. พระครูปัญญาธรรมาภินันท์ (วัยคนอง) วัดดอนมุกมัน/ด่านขุนทด/นครราชสีมา ” ”
๕๐๓. พระครูปิยาจารวิมล (เดชา) วัดศรีบุญเรือง/บัวใหญ่/นครราชสีมา ” ”
๕๐๔. พระครูวีรพัฒนาภรณ์ (เจริญศักดิ์) วัดมะรุม/สูงเนิน/นครราชสีมา ” ”
๕๐๕. พระครูโกศลธรรมธร (อมร) วัดละโว้/ชุมพวง/นครราชสีมา ” ”
๕๐๖. พระครูวุฒิสารกิจจารักษ์ (ดำรง) วัดบ้านขี้ตุ่น/โชคชัย/นครราชสีมา ” ”
๕๐๗. พระครูสันติชัยธรรม (หลง) วัดชุมศิลา/แก้งคร้อ/ชัยภูมิ ” ”
๕๐๘. พระครูอมรศีลวิสุทธิ์ (สุทิน) ธ. วัดพระธาตุแก้งกอย/คอนสาร/ชัยภูมิ ” ”
๕๐๙. พระครูจิรวัฒนวิมล (จรูญ) วัดซับหมี/เทพสถิต/ชัยภูมิ ” ”
๕๑๐. พระครูปทุมชัยคุณ (สมศรี) วัดหนองบัวโคก/จัตุรัส/ชัยภูมิ ” ”
๕๑๑. พระครูปัญญาสารพิบูล (บุญเพิ่ม) วัดบริบูรณ์/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” ”
๕๑๒. พระครูโสภิตชัยคุณ (เรืองเดช) วัดแจ้งสว่าง/เมืองชัยภูมิ ” ”
๕๑๓. พระครูถาวรธรรมโชติ (บุญทัน) วัดถาวรนิมิต/คอนสาร/ชัยภูมิ ” ”
๕๑๔. พระครูเจติยาคุณาธาร (สถาพร) วัดเจดีย์/ภูเขียว/ชัยภูมิ ” ”
๕๑๕. พระครูอิสรธรรมาภรณ์ (จำรอง) วัดหนองกระเทือง/เนินสง่า/ชัยภูมิ ” ”
๕๑๖. พระครูประชานุกูลกิจ (ประเวศน์) วัดป่าประชานิมิต/เฉลิมพระเกียรติ/บุรีรัมย์ ” ”
๕๑๗. พระครูนิวิฐกิจจาทร (เสนอ) วัดหนองพะอง/ชำนิ/บุรีรัมย์ ” ”
๕๑๘. พระครูอดุลชยาภรณ์ (วิชัย) วัดหนองตาเรียม/หนองหงส์/บุรีรัมย์ ” ”

- ๑๔ -
๕๑๙. พระครูจันทธรรมานุโยค (ลมัย) วัดจันทธรรมาราม/สังขะ/สุรินทร์ เป็น จร.ชอ.
๕๒๐. พระครูสุนทรสารธรรม (สมาน) ธ. วัดป่าสมานมิตร/พนมดงรัก/สุรินทร์ ” ”
๕๒๑. พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ (อำไพ) วัดพะเนารัตน์/เขวาสินรินทร์/สุรินทร์ ” ”
๕๒๒. พระครูวิสุทธิวีรคุณ (สุทัศน์) วัดจำปาราม/ท่าตูม/สุรินทร์ ” ”
๕๒๓. พระครูสุธรรมกิจโกศล (สุพัฒน์) วัดบำเพ็ญธรรม/รัตนบุรี/สุรินทร์ ” ”
๕๒๔. พระครูสถิตธรรมาคม (ห่ม) วัดหนองหิน/ศีขรภูมิ/สุรินทร์ ” ”
๕๒๕. พระครูอุดมธรรมธารี (บุญเลิศ) วัดวังบัวทอง/กบินทร์บุรี/ปราจีนบุรี ” ”
๕๒๖. พระครูสถิตธรรมาทร (ใหญ่) วัดคลองเขื่อน/คลองเขื่อน/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๒๗. พระครูประเวศวัฒนกิจ (วัลลภ) วัดประเวศวัฒนาราม/บ้านโพธิ์/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๒๘. พระครูอนุวัตรบวรกิจ (บุญทิ้ง) วัดบึงตาหอม/บางน้ำเปรี้ยว/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๒๙. พระครูสุภาจารโสภิต (บุญยืน) วัดใหม่คูมอญ/บางคล้า/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๓๐. พระครูปิยสีลาจารวิมล (ส่งเสริม) วัดหนองคอก/ท่าตะเกียบ/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๓๑. พระครูนิมิตคุณสาร (พูลลาภ) วัดสวรรค์นิมิต/แปลงยาว/ฉะเชิงเทรา ” ”
๕๓๒. พระครูวาปีธรรมประโชติ (ละมัย) วัดหนองเทา/อรัญประเทศ/สระแก้ว ” ”
๕๓๓. พระครูวัชรปัญญาวุธ (พล) วัดห้วยโจด/วัฒนานคร/สระแก้ว ” ”
๕๓๔. พระครูปัญญาสุทธิสาร (สำเนียง) วัดถ้ำไทรทอง/คลองหาด/สระแก้ว ” ”
๕๓๕. พระครูวิเวกธรรมานุกูล (ฉันท์) วัดมุทิตาธรรม/นาหว้า/นครพนม จร.ชท.วิ.
๕๓๖. พระครูสุทธิพรหมโชติ (สิงห์) วัดวิชัย/ศรีสงคราม/นครพนม จร.ชท.
๕๓๗. พระครูปทุมสมาธิวัตร (ปั้น) ธ. วัดหนองโจด/หนองบัวระเหว/ชัยภูมิ ” ”
๕๓๘. พระครูโสภณคณาทร (ทองใบ) ธ. วัดป่าเนินกลาง/เมืองปราจีนบุรี ” ”
******************************
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หมายเหตุ หากมีรายนามราชทินนามพระครูสัญญาบัตร (เลื่อนชั้น) (ชื่อเดิม) วัด อำเภอ และจังหวัด
มีการผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน
ที่เบอร์ประสานงานเจ้าหน้าที่ โทร ๐ ๘ ๙๐๐๗ ๓๐๓๒, ๐ ๘ ๑๖๒๘ ๕๗๖๙, ๐ ๘ ๙๖๖๒ ๖๔๔๓